ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Τι πρέπει να κάνουν οι συμπατριώτες μας για την έγκαιρη και έγκυρη υποβολή των δηλώσεων

Τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής δηλώσεων στο Κτηματολόγιο για την περιοχή μας. Οι δηλώσεις αφορούν όλα τα ακίνητα είτε είναι εντός είτε είναι εκτός οικισμού, είτε είναι αγροτικά είτε είναι αστικά. 

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στο κτηματολόγιο είναι μέχρι 22/04/2019 για τους κατοίκους εσωτερικού και μέχρι 22/07/2019 για τους κατοίκους εξωτερικού

Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία κάποιου ακινήτου.

Η υποβολή της δήλωσης και των δικαιολογητικών πρέπει να γίνει στο Γραφείο Κτηματογράφησης Αχαΐας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 83). Για να διευκολυνθούν οι συμπατριώτες στην υποβολή των δηλώσεων ο σύλλογός μας αποφάσισε να καλέσει στο χωριό μας εκπροσώπους Τεχνικού Γραφείου ώστε όλη η διαδικασία να γίνει εδώ.

Οι εκπρόσωποι του Τεχνικού Γραφείο θα βρίσκονται στο χωριό μας στις 23-24 Φεβρουαρίου και στις 23-24 Μαρτίου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Μαζί με τη δήλωση πρέπει να υποβληθούν:

  • Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου, που τεκµηριώνει το δικαίωµα σε ακίνητο (π.χ. συµβόλαιο). Εάν κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωµα (π.χ. κυριότητα) σε ένα ακίνητο µε περισσότερους από έναν τίτλους (π.χ. το 25% µε δωρεά, το 30% µε γονική παροχή και το 45% µε αγορά), τότε θα πρέπει να υποβάλει αντίγραφα όλων των τίτλων.

  • Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής / εγγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο

  • Στοιχεία για τον εντοπισµό του ακινήτου (π.χ. τοπογραφικό, αν υπάρχει, ή εντοπισμός και υπόδειξη του ακινήτου σε οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή.)

  • Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου

  • Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον Α.Φ.Μ. (π.χ. απόσπασµα από εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας, αποδεικτικό απόδοσης Α.Φ.Μ. ή λογαριασµό ∆ΕΗ).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Συνυποβαλλόµενα έγγραφα σε ειδικές περιπτώσεις κληρονομιάς

ικαίωµα που έχει αποκτηθεί µε κληρονοµιά, µπορεί να δηλωθεί ακόµα και αν δεν έχει συνταχθεί αποδοχή κληρονοµιάς ή άλλη ισοδύναµη πράξη (π.χ. κληρονοµητήριο). Σε αυτή την περίπτωση, όµως, θα πρέπει να προσκοµισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα µε την ύπαρξη ή όχι διαθήκης. Συγκεκριµένα:

Α. Κληρονοµιά µε διαθήκη: υποβάλλονται:

α) ο τίτλος ιδιοκτησίας που είχε ο κληρονοµούµενος (εφόσον υπάρχει),

β) ληξιαρχική πράξη θανάτου,

γ) αντίγραφο της δηµοσιευµένης διαθήκης,

δ) πιστοποιητικό περί µη δηµοσιεύσεως άλλης διαθήκης (από Πρωτοδικείο)

ε) πιστοποιητικό περί µη αποποιήσεως κληρονοµιάς. (από Πρωτοδικείο)

Β. Κληρονοµιά χωρίς διαθήκη: υποβάλλονται υποχρεωτικά:

α) ο τίτλος ιδιοκτησίας που είχε ο κληρονοµούµενος (εφόσον υπάρχει),

β) ληξιαρχική πράξη θανάτου,

γ) πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών,

δ) πιστοποιητικό περί µη δηµοσιεύσεως διαθήκης (από Πρωτοδικείο)

ε) πιστοποιητικό περί µη αποποιήσεως κληρονοµιάς. (από Πρωτοδικείο)

ΚΟΣΤΟΣ

Το ποσό του παγίου τέλους κτηµατογράφησης ανέρχεται σε:

  • Τριάντα πέντε (35) ευρώ για κάθε ακίνητο εντός οικισμού (σπίτι, κατάστηµα, οικόπεδο κλπ).

  • είκοσι (20) ευρώ ανά δικαίωµα σε βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, χώρους στάθµευσης) που αποτελούν αυτοτελείς διηρηµένες ιδιοκτησίες (δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση στο χωριό μας).

  • Τριάντα πέντε (35) ευρώ για κάθε ακίνητο εκτός οικισµού με ανώτερο όριο τα δύο ακίνητα. Τα υπόλοιπα ακίνητα πάνω από τα δύο δηλώνονται ατελώς ανεξάρτητα από τον αριθμό ακινήτων που θα δηλώσουν συνολικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η διαδικασία υποβολής της δήλωσης από τους εκπροσώπους του τεχνικού γραφείο που θα έλθουν στο χωριό μας μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά. Επειδή ο τρόπος αυτός είναι προτιμότερος καλό είναι, όσοι έλθουν, να γνωρίζουν και τους κωδικούς της εφορίας (taxis net).

Σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για την πρόθεσή σας να υποβάλλετε τη δήλωση μέσω του Τεχνικού Γραφείου που θα βρίσκεται στο χωριό μας και ποια από τις δύο ημερομηνίες προτιμάτε ώστε να οργανωθεί η διαδικασία καλύτερα.

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΩΝ

Close Menu